Những tên miền Việt Nam nào có thể chuyển nhượng ?

Tên miền là tài nguyên internet được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau: Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Xem thêm

Chưa thể chuyển nhượng tên miền vì còn chờ hướng dẫn từ Bộ Tài chính

Ngày 15/08/2016 là thời điểm chính thức Thông tư 16/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn chuyển nhượng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên trong điểm b khoản 2 Điều 5 của thông tư này có nêu rõ về điều kiện hoàn tất Xem thêm