Whois tên miền có thể sẽ bị chấm dứt hoạt động tại Châu Âu trong năm 2018?

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát của Liên minh Châu Âu (GDPR) sẽ có hiệu lực. Quy định về sự riêng tư sẽ có tác động lớn đến các ngành công nghiệp xử lý dữ liệu cá nhân của người dân EU, Xem thêm