Những tên miền Việt Nam nào có thể chuyển nhượng ?

Tên miền là tài nguyên internet được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau: Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Xem thêm