Giá tên miền “.VN” từ 01/01/2017 sẽ được điều chỉnh như thế nào ?

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam,  có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay thế cho Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 Xem thêm