Hướng dẫn việc nộp thuế chuyển nhượng tên miền Việt Nam

Chính thức từ ngày 01/06/2017 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (chuyển nhượng tên miền) được thực hiện tiếp nhận và xử lý tại nhà đăng ký nơi đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT  hướng dẫn các nội dung quản lý chuyên ngành về điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng, cách thức hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”, đây là các điều kiện cần của quá trình chuyển nhượng.

iNET Pay

Điều kiện đủ và không kém phần quan trọng là những quy định hướng dẫn việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng tên miền – điều kiện bắt buộc mà các bên chuyển nhượng phải hoàn tất trước khi chuyển giao quyền sử dụng tên miền cho chủ thể khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, iNET gửi tới hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

a) Đối với chủ thể là cá nhân trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam) chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền:
* Thuế suất, nơi nộp thuế:

– Cá nhân chuyển nhượng tên miền thực hiện khai thuế theo mẫu số 01/NCKD ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính kèm theo bản chụp hợp đồng chuyển nhượng, bản chụp tài liệu chứng minh tên miền Internet đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng (mẫu số 04 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT).

– Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thƣờng trú hoặc tạm trú). Thời gian nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh việc chuyển nhượng.

– Căn cứ để chứng minh cá nhân đã hoàn thành nghĩa vu nộp thuế là chứng từ nộp thuế khi cá nhân thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

– Trường hợp trong năm dương lịch cá nhân chuyển nhượng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá có tổng doanh thu kinh doanh tính từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN, thì cá nhân không phải khai thuế, nộp thuế làm cam kết gửi kèm hồ sơ chuyển nhượng tên miền Internet.

– Trường hợp cá nhân chuyển nhượng được xác định là hoạt động bán hàng hóa, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, TNCN nếu tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng sẽ thuộc diện chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% và TNCN theo thuế suất 0.5%.

* Căn cứ chứng minh đã hoàn tất nộp thuế :

– Bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế (VNNIC đã mẫu hóa) hoặc là Chứng từ nộp thuế.

b) Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam) chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền:

* Thuế suất, nơi nộp thuế:

– Doanh nghiệp chuyển nhƣợng QSD tên miền phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10 % theo quy định:

– Khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

* Căn cứ chứng minh đã hoàn tất nộp thuế: Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp khi chuyển nhượng QSD tên miền.

c) Đối với chủ thể là cá nhân, tổ chức nước ngoài (có địa chỉ nước ngoài) chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền:

– Các chủ thể này hiện không có trong hướng dẫn tại hai văn bản: Công văn số 350/TCT CS ngày 29/01/2015 và Công văn số 784/TCT TNCN ngày 09/3/2017 của Tổng Cục thuế.

– Căn cứ chứng minh về thuế: Giấy cam kết hoàn tất các nghĩa vụ thuế có liên quan

Hướng dẫn về nộp thuế chuyển nhượng tên miền được Trung tâm Internet Việt Nam xây dựng trên cơ sở các hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại:

  • Công văn số 350/TCT CS ngày 29/01/2015 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (hướng dẫn đối với tổ chức).
  • Công văn số 784/TCT TNCN ngày 09/3/2017 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá (hướng dẫn đối với cá nhân).

Để biết thêm thông tin chi tiết bước thực hiện chuyển nhượng tên miền: https://inet.vn/chuyen-nhuong-ten-mien-vn

Nguồn: https://tintuc.inet.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *